Updated configure-additional-email-addresses-for-users.txt

Erik Masdal authored
revision 08fa570084bc65cce5f03f4426d0538006ea79ae
kapittel-3-configure-exchange-online-and-skype-for-business-online-for-end-users/configure-additional-email-addresses-for-users
# Configure additional email addresses for users
_Change default/reply to address, bulk add/remove for new domain, manage secondary email aliases and SIP addresses using the web UI and Windows PowerShell_

_For å kjøre PowerShell kommandoene her kreves det en Microsoft.Exchange-session:_
```javascript
Set-ExecutionPolicy Unrestricted

$UserCredential = Get-Credential
$Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://outlook.office365.com/powershell/ -Credential $UserCredential -Authentication Basic -AllowRedirection

Import-PSSession $Session
```
___

### Change default/reply to address
**Web-UI**
1. Åpne opp Exchange admin center
2. Velg Recipients -> Mailboxes
3. Søk opp en bruker og dobbeltklikk på den
4. Velg "email address"
5. Legg til en ny adresse og marker "make this the reply address"
![default-reply.jpg](images/default-reply.jpg)

Nå vil adressen vi la til som svaradresse vises i **fet** skrift, noe som betyr at den nå er standardaddresse

**PowerShell**
Endrer default/reply to fra gammel@hyperstellar.no til ny@hyperstellar.no:
```PowerShell
Set-Mailbox gammel@hyperstellar.no -EmailAddress ny@hyperstellar.no
```
Endrer default/reply to fra gammel@hyperstellar.no til ny@hyperstellar.no, men beholder den gamle adressen:
```PowerShell
Set-Mailbox gammel@hyperstellar.no -EmailAddress ny@hyperstellar.no,gammel@hyperstellar.no
```

### Bulk add/remove for new domain
I noen tilfeller er det nødvendig å legge inn en epostadresse for alle brukere (bulk). Her slegger vi til additional email address for en rekke brukere.

**Web-UI**
Skal dette gjøres i Web-UI må det legges til en ekstra adresse manuelt for alle. Vi går for PowerShell.

**PowerShell**
```PowerShell
$Mailboxes = Get-Mailbox
Foreach ($Mailbox in $Mailboxes) {
$NewAddress = $Mailbox.Alias + "@hyperstellar.no"
$Mailbox.EmailAddresses += $NewAddress
Set-Mailbox -Identity $Mailbox.Alias -EmailAddresses $Mailbox.EmailAddresses
}
```

### Manage secondary email aliases
**Web-UI**
1. Åpne opp Exchange admin center
2. Velg Recipients -> Mailboxes
3. Søk opp en bruker og dobbeltklikk på den
4. Velg "email address"
5. Legg til en ny adresse

Den nye adressen vil bli lagt til som en sekundær adresse. Man mottar mail sendt til adressen, men man får ikke sendt fra den med mindre den blir gjort om til et "reply-to" adresse.

**PowerShell**
Legger til flere adresser til navn@hyperstellar.no
```PowerShell
Set-Mailbox navn@hyperstellar.no -EmailAddress navn@hyperstellar.no,ny@hyperstellar.no,ny2@hyperstellar.no,ny3@hyperstellar.no
```


### Manage SIP addresses
**Web-UI**
**PowerShell**
```
PowerShell
```